Select Page

Aktualno

Aktualno

Ima li krvna grupa žene utjecaja na uspješnost IVF postupka?

U časopisu Fertility and Sterility u rujnu 2017. godine objavljen je članak u kojem se istraživalo ima li utjecaja krvna grupa žene na uspješnost IVF postupka, pod nazivom: “Association between ABO blood type and live-birth outcomes in single embryo transfer cycles”.

Retrospektivnom studijom istraživalo se da li postoji povezanost između krvne grupe žene i ishoda IVF postupka. U studiju je uključeno preko 2000 žena mlađih od 40 godina u njihovom prvom IVF postupku, koje su imale embriotransfer jednog petodnevnog zametka. U istraživanoj skupini nije bilo razlika u demografskim obilježjima, protokolu stimulacije i kvaliteti zametaka, ovisno o krvnoj grupi. Istraživalo se hoće li krvna grupa imati utjecaj na broj živorođene djece, njihovu porođajnu težinu, ili gestacijsku dob kod poroda.

U studiju je uključeno ukupno 2329 pacijentica, prosječne dobi 34.6 ± 4.78 godina. Raspodjela po krvnim grupama bila je slijedeća: KG A: 897 žena (38.5%); KG B: 397 žena (17.0%); KG AB: 120 žena (5.2%); KG O: 1,915 žena (39.3%).  Na koncu, nije nađena nikakva povezanost krvne grupe žene sa stopom živorođenosti, porođajnom masom ili gestacijskom dobi prilikom porođaja.