Select Page

Medicinski potpomognuta oplodnja

Medicinski potpomognuta oplodnja

  1. godina je bila izuzetno uspješna za našu polikliniku.

U prošloj godini imali smo ukupno 555 započetih MPO postupaka, od toga 310 IVF/ICSI postupka, 6 kriopohrana jajnih stanica, 173 krioembriotransfera i 65 inseminacija.

U 555 započetih ciklusa imali smo 162 pozitivna testa na trudnoću, što je uspješnost od 29,5% po započetom bilo kojem ciklusu u poliklinici (IVF+FET+AIH, uključujući i kriopohranu jajnih stanica i freeze all cikluse). Dob žena u MPO postupcima je bila od 18-43 godine. Najmlađa pacijentica koja je ostvarila trudnoću imala je 18 godina, a mada primamo pacijentice sve do 45. godine života najstarija žena koja je ostvarila trudnoću imala je nažalost samo 42 godine, što govori o važnosti dobi u uspješnosti MPO postupaka.

IVF/ICSI

Započeto je ukupno 310 svježih IVF/ICSI ciklusa. U 12 ciklusa se odustalo prije aspiracije, od toga u 5 ciklusa zbog izostanka porasta folikula, u 4 ciklusa zbog slabog odgovora na stimulaciju, u 2 zbog pada estradiola u tijeku stimulacije ili prijevremene luteinizacije folikula, a u 1 ciklusu zbog pozitivnog Covid-19 testa pacijentice.

Embriotransfer nije učinjen u 70 pacijentica. U 25 njih odlučili smo se za „freeze all“ postupak, uglavnom radi prevencije razvoja sindroma hiperstimulacije jajnika (OHSS). Kod 14 pacijentica na aspiraciji nije dobivena jajna stanica. U 28 pacijentica aspiracijom je dobivena jajna stanica, no zbog nedostatne kvalitete jajne stanice, izostanka oplodnje ili nepravilne oplodnje, neadekvatnog razvoja zametaka, te ostalih medicinskih razloga nije bilo embriotransfera. Kod dvije pacijentice u svježem postupku se odustalo od embriotransfera jer se nije moglo proći kroz cervikalni kanal, pa su zametci kriopohranjeni a embriotransfer je odgođen.

U svježem ciklusu bilo je 228 embriotransfera. Od toga je u 30 ciklusa (13,1%) učinjen embriotransfer blastociste, a ostalo su bili embriotransferi zametaka od 2-4 dana starosti. U 123 ciklusa (53,9%) učinjen je embriotransfer jednog zametka, u 92 ciklusa (40,4%) embriotransfer dva zametka, a u 13 ciklusa embriotransfer tri zametka (5,7%). Iznimno se odlučujemo na vraćanje tri zametka, i to kod žena sa lošijom prognozom uvjetovanom dobi ili ranijim neuspješnim postupcima. U samo jednom ciklusu s vraćena 3 zametka došlo je do trudnoće, a trudnoća je bila uredna jednoplodna. Nije ostvarena niti jedna višeplodna trudnoća s trojcima.

U svježim IVF/ICSI postupcima ostvarena je 71 trudnoća, što je uspješnost od 31,1% po svježem embriotransferu. Nakon 92 embriotransfera dva zametka bilo je 5 blizanačkih trudnoća (5,4%), a broj blizanačkih trudnoća u ukupnoj IVF/ICSI populaciji bio je 5/228= 0,2%.

Od 310 započetih IVF/ICSI postupka, u 229 ciklusa je korišten standardni protokol za stimulaciju ovulacije (puna stimulacija), u 65 ciklusa korišten je blagi protokol stimulacije ovulacije, u 14 pacijentica IVF/ICSI je učinjen u prirodnom ciklusu, a u 2 ciklusa rađen je sekundarni ICSI.

Krioembriotransfer (FET)

U 2023. godini ukupno je učinjeno 172 krioembriotransfera, a u jednom ciklusu se odustalo zbog nemogućnosti prolaska kroz cervikalni kanal. Uglavnom smrzavamo petodnevne zametke, tako da su blastociste vraćene u 163 ciklusa, a u 10 ciklusa su vraćeni trodnevni ili četverodnevni zameci. Iz krioembriotransfera ostvarena je 81 trudnoća, što je uspješnost od 47,1% po krioembriotransferu. Većinu kriopostupaka (83,1%) radili smo, zbog manjeg rizika od odustajanja, u stimuliranim ciklusima, uglavnom estrogenima i gestagenima. Do trudnoće je došlo nakon 72 krioembriotransfera jedne blastociste, te nakon 9 krioembriotransfera dvije blastociste. Od toga su dvije trudnoće bile blizanačke.

Inseminacija (AIH)

  1. godine učinjeno je 66 inseminacija, od toga 7 u prirodnom ciklusu. Većinu inseminacija radimo u stimuliranom ciklusu zato što je najčešća indikacija za inseminaciju anovulacija. Do trudnoće je došlo u 9 ciklusa što je uspješnost od 13,6% po ciklusu. Trudnoća je ostvarena u žena u dobi od 29-36 godina.

BLIZANAČKE TRUDNOĆE

I dalje je naš cilj smanjenje broja blizanačkih trudnoća. U 2023. godini ostvareno je ukupno 8 blizanačkih trudnoća što je 4.1% na ukupan broj trudnoća. Pet blizanačkih trudnoća se desilo nakon svježeg IVF/ICSI postupka, a tri nakon krioembriotransfera. Manje od 5% blizanačkih trudnoća imali smo i prethodnih godina, sa čime smo zadovoljni, jer nam je cilj uspješna trudnoća i porod, s minimalnim rizikom za majku i dijete.