Select Page

Uspješnost postupaka potpomognute oplodnje

Uspješnost postupaka potpomognute oplodnje

U sljedećoj tablici možete vidjeti rezultate uspješnosti liječenja potpomognutom oplodnjom u Poliklinici BetaPlus, za 2015. godinu.

Od ukupno 314 aspiracija, u 61 pacijentice nismo učinili embriotransfer:

–         16 zbog negativne aspiracije (5,1%)

–         27 zbog izostanka fertilizacije (8,6%)

–         u 9 pacijentica se zametak nakon oplodnje nije nastavio razvijati (2,9%)

–         u jedne pacijentice u dva je navrata učinjena kriopohrana oocita zbog očuvanja plodnosti

–         u 8 pacijentica smo kriopohranili sve dobivene zametke (“freeze all embryos” pristup), većinom zbog opasnosti od sindroma hiperstimulacije jajnika

 

Najmlađa pacijentica koja je ostvarila trudnoću u stimuliranom postupku imala je 34 godina, a najstarija 44 godina. Imali smo ukupno 4 blizanačke trudnoće u stimuliranim postupcima. Vanmaterničnih trudnoća nije bilo, a jedna je pacijentica hospitalizirana zbog razvoja sindroma hiperstimulacije jajnika. U stimuliranim postupcima prošle godine bilo je 29 biokemijskih trudnoća i pobačaja.

 

Stimulirani ciklus

U 9 aspiracija u stimuliranom postupku nije dobivena stanica. Osam tih pacijentica imalo je izrazito smanjenu rezervu jajnika, a kod jedne pacijentice ne dobiju se stanice, vjerojatno zbog problema sa injekcijom HCG-a.

Kao i proteklih godina, objavljujemo prediktore trudnoće u prošloj godini u stimuliranim ciklusima.

Inseminacija

Inseminacijom smo liječili ukupno 72 žene.

U 64 žene od 37 godina i mlađe bilo je 10 trudnoća (15,6%). Od toga je pet trudnoća bilo u 20 inseminacija u prirodnom ciklusu (25%), a pet u 44 klomifenska ciklusa (11,4%). Prosjek godina žena u prirodnom ciklusu bio je 32, a u stimuliranom 33 godine.

 

Krioembriotransfer (FET)

Kod pet žena starijih od 42 godine nismo imali trudnoća. U 4 žene imali smo ET blastociste a u jedne trodnevnog zametka.

Kod 25 žena od 38-41 godine imali smo sedam trudnoća. U 23 žene imali smo ET blastociste (7/23=30,4%) a u dvije trodnevnog zametka (bez trudnoće). 17 žena imalo je ET dva zametka a 7 jednog, ali nijedna trudnoća nije bila višeplodna.

U 54 žene mlađe od 37 godina imali smo 29 trudnoća (53,7%). u 27 žena učinjen je ET jednog zametka. Tri od tih 27 žena imalo je ET jednog trodnevnog zametka (2 trudnoće), a 24 su imale ET jedne blastociste (12 trudnoća). Nije bilo višeplodnih trudnoća. Time nam je uspješnost po FET-u jedne blastociste 50%.

U ostalih 27 žena učinjen je FET dva zametka. Tri su žene imale FET trodnevnih zametaka (1 trudnoća), a 24 FET dvije blastociste. Bilo je 14 trudnoća (58,3%), ali čak pet blizanačkih (35,7%); zato i dalje preporučujemo FET jedne blastociste u mlađih žena, bar u prva dva embriotransfera.